Публичный договор на оказание медицинских услуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДЕУС» (ліцензія на медичну практику видана наказом МОЗ України від 21.08.2020 № 1949), в особі директора Пуля Анни Олексіївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та фізична особа або юридична особа, яка  звернулась до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується "Замовник") з іншої сторони, разом іменовані як "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей Договір про нижченаведене.

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Замовникам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Замовнику медичні послуги.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання Договору і реалізації Послуг. 

1.5. Виконавець надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.08.2020 № 1949.

1.6. Перелік дозволених спеціальностей Виконавця:
      1.6.1. лікарські: організація і управління охороною здоров’я, організація і управління охороною здоров’я, терапія, кардіологія, дерматовенерологія, онкологія, ортопедія і травматологія, хірургія, ендокринологія, неврологія, дієтологія, загальна практика - сімейна медицина, лікувальна фізкультура, фізична та реабілітаційна медицина, дерматолог, функціональна діагностика, фізіотерапія.
        1.6.2. спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа.

1.7. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця. 


    2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ


2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Замовника за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами. 

2.2. Звертаючись до Виконавця за отриманням Послуг, Замовник беззастережно та безумовно приймає положення цього Договору.

2.3.  Дата першого звернення Замовника до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

2.6. Перед початком користування медичними послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, а також Правилами перебування та обслуговування Замовників в медичному закладі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.

2.7. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. 

2.8. Виконавець на письмову вимогу Замовника надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.


    3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в Медичному центрі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Замовника. 

3.2. Замовник – Пацієнт, законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта. 

3.3. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.

3.4. Медичний центр (далі – Заклад) – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: 01103, м. Київ, вул. Товарна, буд. 1, літера «Н», приміщення 1-а.

3.5. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://medeus.com.ua , яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

3.6. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Замовнику в Закладі.

3.7. План лікування – обраний лікарем для кожного Замовника окремо і погоджений з Замовником комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Замовника, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування. 

3.8. Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Замовник повинен з’явитися до Закладу для отримання таких послуг, який підписується Замовником та є обов’язковим для виконання останнім. 

3.9. Інформована згода – згода Замовника на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

3.10. Правила - Правила перебування та обслуговування Замовників в Закладі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Замовником, з якими Замовник зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.


    4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


4.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Замовника надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця, спрямованих на покращення стану здоров’я Замовника та відповідно до встановленого діагнозу (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Замовника, медичних показань, бажань Замовника та технічних можливостей Виконавця.

4.3. На підставі проведеного первинного огляду Замовника лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Замовника. 

4.4. За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Замовника із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Замовника або шляхом фактичного споживання Замовником зазначених у Плані лікування послуг.

4.5. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування. 

4.6. Замовник погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів. 


    5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


5.1. Послуги надаються в медичному закладі Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

5.2. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Замовником.

5.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Замовника на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг.

5.4. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Замовника. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Замовником в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

5.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Замовника до настання строку надання такої Послуги.

5.6. У разі запізнення Замовник зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Закладу. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Замовником узгоджується інший час візиту.

5.7. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
       5.7.1. Якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Замовника, інших осіб або інших тяжких чи негативних наслідків.
        5.7.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

5.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу Замовника, медичне обстеження, огляд та їх результати, які стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.


    6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


6.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

6.2. Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.

6.3. Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця. 

6.4. Замовник оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:
            6.4.1. оплата готівкою в касу Виконавця;
            6.4.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
            6.4.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

6.5. Послуги оплачуються Замовником в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

6.6. Замовник має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Замовником як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

6.7. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Замовника у третіх осіб тощо), Замовником обов’язково вноситься передоплата у розмірі до 70% від вартості таких витрат. Сума передоплати та строк її внесення зазначається в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Замовнику.

6.8. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати. 

6.9. Якщо сума вартості всіх складових наданих за попередньою оплатою Послуг перевищує внесену Замовником суму попередньої оплати, то різницю Замовник повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

6.10. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Замовнику рахунку в конкретне відвідування, Замовник зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання Послуги (частини Послуг). В такому випадку Замовник обов’язково підписує Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг та зазначенням розміру заборгованості Замовника за Послуги.

6.11. У разі недостатності у Замовника грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Замовника перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг з розстрочкою платежів.

6.12. Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією і підтвердженням страховою компанією покриття послуг Виконавця.

6.13. Замовнику може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

6.14. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Замовник має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Замовник зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Замовник не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

6.15. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Замовника на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Замовника від подальшого отримання Послуг, порушення Замовником умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець повертає Замовнику сплачену ним суму передоплати з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Замовника лікувальних конструкцій протягом трьох робочих днів з моменту звернення Замовника із відповідною заявою. 

6.16. Замовник не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

6.17. В усіх випадках, коли вартість наданих Замовнику Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

6.18. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Замовнику Послуг.

6.19. Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Замовникам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.


    7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ


7.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї зі Сторін шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Замовнику для підписання.

7.2. Замовник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

7.3. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Замовником.

7.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду. 

7.5. Якщо Замовнику надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.


    8. ПРАВА СТОРІН


8.1. Замовник має право:
            8.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.
            8.1.2. До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.
            8.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.
            8.1.4. Отримати Послуги належної якості.
            8.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.
            8.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.
            8.1.7. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.
            8.1.8. Вимагати заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).
            8.1.9. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Замовник вправі на свій вибір: 
            (а) погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;
            (б) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах; 
            (в) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.
            8.1.10. На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
            8.1.11. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.
            8.1.12. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

8.2. Виконавець має право:
            8.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.
            8.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.
            8.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.
            8.2.4. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Замовника відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
            8.2.5. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Замовником, вносити зміни в План лікування. 
            8.2.6. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Замовнику.
            8.2.7. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення. 
            8.2.8. Надати неповну інформацію про стан здоров'я Замовника, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Замовника може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.
            8.2.9. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником.
            8.2.10. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
            8.2.11. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Замовника.
            8.2.12. В разі запізнення Замовника в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.
            8.2.13. Скеровувати Замовника до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.
            8.2.14. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:
            (а) відмови Замовника від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я); 
            (б) при виникненні заборгованості у Замовника з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);
            (в) виявлення у Замовника під час обстеження захворювання (патології), лікування якого неможливе в Закладі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Замовника від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;
            (г) перебування Замовника у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;
            (д) неприбуття Замовником у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.
            8.2.15. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Замовника) в наступних випадках:
            (а) надання Замовником неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;
            (б) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;
            (в) відмови Замовника пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;
            (г) у разі якщо Замовник наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;
            (д) недотримання Замовником встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;
            (е) порушення Замовником Правил перебування та обслуговування Замовників в Закладі.


    9. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


9.1. Замовник зобов’язаний:
            9.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами.
            9.1.2. Вчасно прибути до Закладу в дату та час надання Послуг.
            9.1.3. Завчасно повідомляти Заклад про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури.
            9.1.4. Під час перебування на території Закладу неухильно дотримуватися Правил Виконавця.
            9.1.5. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Замовник, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
            9.1.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.
            9.1.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу для надання Послуг.
            9.1.8. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
            9.1.9. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.
            9.1.10. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
            9.1.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Замовника.
            9.1.12. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця. 
            9.1.13. Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (не залежно від причин цього), виникнення ускладнень - у строк до 24 годин, а за можливості - негайно сповістити про це Виконавця.

9.2. Виконавець зобов’язаний:
            9.2.1. Провести в узгоджений із Замовником час первинний огляд Замовника для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Замовника про результати.
            9.2.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Замовника і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров'я або профільного медичного спеціаліста.
            9.2.3. Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.
            9.2.4. Забезпечити надання Замовникові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.
            9.2.5. Створити належні і безпечні умови перебування Замовника у Закладі.
            9.2.6. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.
            9.2.7. Інформувати Замовника про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.
            9.2.8. При змінах в процесі лікування узгодити з Замовником додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.
            9.2.9. Надати Замовнику лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги. 
            9.2.10. На вимогу Замовника надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.
            9.2.11. Після закінчення лікування надати на вимогу Замовника виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.
            9.2.12. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів Замовника.
            9.2.13. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.
            9.2.14. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.


    10. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ


10.1. Послуги надаються медичними працівниками Закладу, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця. 

10.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України. 

10.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

10.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Замовника.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.


    11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗАМОВНИКА


11.1. На виконання Закону України "Про захист персональних даних" Виконавець повідомляє Замовника про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.

11.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.

11.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних").

11.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:  
            11.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);
            11.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

11.5. Персональні дані Замовників зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних. 

11.6. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Замовника під час їх обробки. 

11.7. Виконавець може передавати персональні дані Замовників Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

11.8. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих Замовників, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні передаються лише за згодою Замовника або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

11.9. Замовник надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Замовника, здійснення зв’язку із Замовником; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Замовника. За письмовою заявою Замовника контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень. 


    12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


12.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Замовника за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

12.2. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.

12.3. Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.


    13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

13.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

13.2. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

13.3. Виконавець відповідає за якість наданих Послуг.

13.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Замовника сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Замовника сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

13.5. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:
         13.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Замовника та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;
          13.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Замовник був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;
          13.5.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Замовником рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

13.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, у випадках: 
            13.6.1. невиконання Замовником призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування; 
            13.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;
            13.6.3. відмови Замовника від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
            13.6.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Замовником суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
            13.6.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;
            13.6.6. несвоєчасного повідомлення Замовником лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
            13.6.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
            13.6.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;
            13.6.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
            13.6.10. виправлення робіт, проведених Виконавцем, третіми особами без узгодження з Виконавцем.

13.7. Замовник повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Замовник усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного Замовника запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Замовника, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.


    14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


14.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).

14.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

14.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких обставин, повідомити про це іншу Сторону. 


    15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
   

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
       

16.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця - на рецепції та/або в Куточку  (папці) споживача. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

16.2. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі зміни цін на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити про це Замовників за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні Закладу. Оголошення про введення нових цін також повинно бути розміщене в Закладі протягом 2-х місяців з початку їх введення.

16.3. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.


    17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ


17.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

17.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я Замовника та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.

17.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:
        17.3.1. За взаємною згодою Сторін, в т.ч. шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.
         17.3.2. За ініціативою Замовника шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.
         17.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Замовником умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Замовника у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Замовника про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Замовником повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця. 

17.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Замовника вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Замовника, або оформленні Плану лікування та медичної карти.

17.5. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Замовника. 

17.6. Правила перебування та обслуговування Замовників в Закладі та діючі тарифи на медичні послуги затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті, а також в Куточку (папці) споживача в Закладі та надаються для ознайомлення на першу вимогу Замовника. 

17.7. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Замовником, поряд з підписом Замовник обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.