Публічний договір на надання медичних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДЕУС» (ліцензія на Медична практика видана наказом МОЗ України від 21.08.2020 № 1949), в особі директора Куля Анни Олексіївні, что Діє на підставі Статуту, з однієї Сторони та фізична особа або юридична особа, яка звернула до Виконавця для Отримання медичних послуг (надалі іменується "Замовник") з Іншої боку, разом іменовані як "Сторони", а Кожна окремо - "Сторона", постелили цею Договір про ніжченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цею Договір є публічнім Договором (публічною оферти), что містіть всі істотні умови Надання Виконавцю медичних послуг та предлагает Необмежений колу фізичних осіб (Замовник) отріматі медичні послуги на условиях, визначених ЦІМ Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаково для всіх Замовніків, кроме тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець НЕ має права відмовітіся від Укладення цього Договору за наявності у него возможности (в тому числі технічної, кадрової, організаційної ТОЩО) надаті Замовнику медичні послуги.

1.4. Виконавець підтверджує, что має всі необхідні дозволи на Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ з медичної практики, пов'язаної з Виконання цього Договору, и Несе відповідальність в разі Порушення прав замовника в процесі Виконання Договору и реализации Послуг.

1.5. Виконавець надає медичні послуги на підставі Ліцензії на Медична практика, віданої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.08.2020 № 1949.

1.6. Перелік дозволених спеціальностей Виконавця:
1.6.1. лікарські: організація і управління охороною здоров'я, організація і управління охороною здоров'я, терапія, Кардіологія, дерматовенерологія, онкологія, ортопедія и Травматологія, хірургія, ендокрінологія, неврологія, дієтологія, загальна практика - сімейна медицина, лікувальна фізкультура, фізична та реабілітаційна медицина, дерматолог, Функціональна діагностика, Фізіотерапія.
1.6.2. спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа.

1.7. Договір є обов'язковим для Виконання Виконавцю з моменту его оприлюднення на веб-сайті Виконавця.


2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ


2.1. Договір вважається Укладення без его Подальшого Підписання з моменту усного або письмовий Звернення Замовник за отриманий медичних послуг чи Вчинення других Дій, передбачення Договором, что свідчать про згоду дотримуватись умов Договору (Підписання плану лікування, інформованої Згоди на діагностику та лікування, початок фактичного Користування послуги, оплата Рахунку Виконавця ТОЩО), без Підписання письмовий прімірніка Сторонами.

2.2. Звертаючи до Виконавця за отриманий Послуг, Замовник беззастережно та Безумовно пріймає положення цього Договору.

2.3. Дата первого Звернення Замовник до Виконавця за Згідно сторон вважається Датою Укладення цього Договору. Замовник вважається ознайомлений з Договором в момент укладання Договору.

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, что володіє необхідною дієздатністю, а Рівно всіма правами и повноваженнямі, необхіднімі и достатнімі для укладання и Виконання даного Договору відповідно до его умів.

2.5. Укладаючі Договір, Замовник автоматично погоджується з ПОВНЕ та безумовна Прийняття положень Договору та всех можливий Додатків до Договору.

2.6. Перед початком Користування медичних послуг Кожний Замовник зобов'язаний ознайомітіся з умів цього Договору, тарифами на Послуги, а такоже Правилами перебування та обслуговування Замовніків в медичному закладі Виконавця, что розміщені (опрілюднені) на Офіційному веб-сайті Виконавця та в куточку (папці) споживача .

2.7. Всі умови Договору, вікладені в Цій Публічній оферті, є обов'язковими для сторон. Если Замовник НЕ згодна з умів Договору, ВІН НЕ має права укладаті цею Договір.

2.8. Виконавець на письмовий Вимоги замовника надає Йому завірену підпісом уповноваженої особи Виконавця письмовий форму цього Договору.


3. Терміни, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


В цьом Договорі ніжченаведені Терміни, Поняття і визначення вжіваються у такому значенні:

3.1. Медична послуга - Певна дія або сукупність Дій, Які здійснюються медичними працівнікамі в медичний центрі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або РЕАБІЛІТАЦІЇ захворювань, патологій або станів Замовник.

3.2. Замовник - Пацієнт, закон представник Пацієнта або Інша особа, яка постелили Публічній Договір в інтересах Пацієнта.

3.3. Пацієнт - фізична особа, в тому чіслі особа до Досягнення нею повноліття, яка отрімує медична допомога (профілактічну, діагностічну, лікувальну) від Виконавця на условиях визначених ЦІМ Договором, в інтересах якої Замовник уклад цею Договір. Пацієнт может буті Замовник та укладаті договір самостійно у разі Досягнення ним повної ЦИВІЛЬНОЇ дієздатності відповідно до законодавства України.

3.4. Медичний центр (далі - Заклад) - заклад охорони здоров'я, Створений Виконавцю та розташованій за адресою: 01103, м. Київ, вул. Товарна, буд. 1, літера «Н», приміщення 1-а.

3.5. Веб-сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://medeus.com.ua, яка є офіційнім Джерелом інформування Замовніків про Виконавця та послуги, что ним Надаються.

3.6. Лікуючий лікар - лікар Виконавця, Який надає медичні послуги Замовнику в Закладі.

3.7. План лікування - избран лікарем для кожного замовника окремо и погоджений з замовником комплекс профілактичних, лікувальніх, діагностичних, реабілітаційніх ЗАХОДІВ, медична маніпуляцій ТОЩО, необхідній для Досягнення позитивних результатів лікування захворювання Замовник, Із зазначеним етапів лікування, Переліку медичний втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, что діють на день складання плану лікування.

3.8. Графік відвідувань - графік призначення медичних послуг, в якому візначається ПЕРЕЛІК послуг, календарна дата та точну годину, коли Замовник повинен з'явитися до Закладу для Отримання таких послуг, Який підпісується Замовник та є обов'язковим для Виконання останнім.

3.9. Інформована згода - згода замовника на медичне втручання, что может оформлюватіся у письмовий виде, Шляхом Підписання окремої затвердженої Виконавцю форми або відповідного формулювання у медічній документації (медічній Картці ТОЩО).

3.10. Правила - Правила перебування та обслуговування Замовніків в Закладі, ЗАТВЕРДЖЕНІ Виконавцю та обов'язкові до Виконання Замовник, з Якими Замовник зобов'язаний ознайомітіся до Укладення договору.


4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


4.1. Виконавець зобов'язується за дорученням та погодження замовником надаті последнего (чи особі, в інтересах якої уклад цею Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця, спрямованостей на покращення стану здоров'я замовника та відповідно до встановлення діагнозу (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується Прийняти та оплатіті Послуги на условиях, визначених ЦІМ Договором.

4.2. ОБСЯГИ, вид, ВАРТІСТЬ та рядки Надання послуг визначаються з урахуванням здоров'я замовника, медичний показань, бажань замовника та технічних можливости Виконавця.

4.3. На підставі проведеного первинного Огляду Замовник Лікуючий лікар встановлює Попередній діагноз, візначає методи и Можливі варіанти лікування, Наслідки лікування та передбачувані результати, степень ризики и Можливі ускладнення, докладно інформує про це замовника.

4.4. За результатами первинного Огляду лікар складає План лікування, что візначає узгодженням Сторонами ОБСЯГИ Послуг та їх попередня ВАРТІСТЬ. Необхідною умів Виконання Договору є згода замовника Із запропонованім Планом лікування, что засвідчується підпісом Замовник або Шляхом фактичного споживання Замовник зазначеним у плане лікування услуг.

4.5. Впродовж Дії Договору Сторони могут Скласти декілька Планів лікування (в такому випадка умови Додатковий Плану лікування будут ДОПОВНЕННЯ до попередня Плану лікування) або Изменить План лікування.

4.6. Замовник погоджується, что при необхідності провести Додаткове обстеження або отріматі консультацію профільного медичного спеціаліста, Який відсутній у Виконавця, ВІН зобов'язаний пройти таке обстеження або консультацію в рядки, Встановлені Виконавцю, оплачуючі ЦІ послуги за тарифами відповідніх медичних закладів.


5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


5.1. Послуги Надаються в медичному закладі Виконавця відповідно до Правил, з Використання сертіфікованого обладнання та дозволених до использование медичний виробів та матеріалів.

5.2. Лікуючий лікар прізначається Виконавцю за погодження Із замовником.

5.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної Згоди Замовник на проведення діагностики, лікування, операции та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України форме та может додатково оформлюватіся в форме, візначеній Виконавцю, перед Надання Першої Послуги та перед Надання других Послуг, ПЕРЕЛІК якіх візначається Виконавцю . Сторони Погода, что Підписання інформованіх згод є необхідною умів для качана Надання послуг.

5.4. Послуги Надаються за попереднім записом, Який здійснюється за телефоном або при особістом зверненні замовника. Надання Послуг без попередня запису можливо Виключно у випадка відсутності попередня запису на цею годину других Замовніків. Дата та час Надання кожної Послуги погоджується Виконавцю та Замовнику в усній або пісьмовій (Шляхом Підписання графіка відвідувань) форме.

5.5. Дату та час Надання кожної Послуги может буті змінено з ініціативи замовника до Настанов рядок Надання такой Послуги.

5.6. У разі запізнення Замовник зобов'язаний заздалегідь попередіті про це адміністратора Закладу. У разі запізнення, что прізвело до зміщення графіку прийому, з Замовник узгоджується Інший годину візіту.

5.7. Дату та час Надання кожної Послуги может буті змінено з ініціативи Виконавця у разі:
5.7.1. Если стан здоров'я замовника перед початком Надання послуг унеможлівлює ее Надання або значний чином збільшує ризики Виникнення ускладнень, Загрози життю чи здоров'ю Замовник, других осіб або других тяжких чи негативних НАСЛІДКІВ.
5.7.2. Виникнення обставинних непереборної сили, Які унеможлівлюють Надання послуг Виконавцю.

5.8. Виконавець НЕ має права розголошуваті третім особам інформацію про хворобу Замовник, медичне обстеження, огляд та їх результати, Які стала відома у зв'язку Із Виконання цього Договору, кроме віпадків, передбачення законодавством України.


6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК розрахунків


6.1. Стоимость Послуг, что Надаються за ЦІМ Договором, візначається відповідно до їх ОБСЯГИ та затверджених Виконавцю тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги ма ють Юридична силу догоди про узгодженням Ціну.

6.2. Попередня ВАРТІСТЬ Послуг зазначається в плане лікування та не Включає ВАРТІСТЬ лікування прихованого патологій, Які могут буті віявлені в процесі лікування.

6.3. Контакт з, вказані в плане лікування, дійсна в течение рядок, зазначеним в плане лікування. После спливом цього рядок ВАРТІСТЬ Послуг візначається віходячі з діючіх на момент Надання послуг тарифів Виконавця.

6.4. Замовник оплачує Послуги одним Із ніжченаведеніх способів за вибори Замовник:
6.4.1. оплата готівкою в касу Виконавця;
6.4.2. оплата за помощью Платіжної картки з Використання платіжного пристрою банку Виконавця;
6.4.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковім розрахунком.

6.5. Послуги оплачуються замовником в день Надання послуг - до Надання послуг або безпосередно после ее Надання, в размере повної вартості наданої послуги в конкретнішими відвідування.

6.6. Замовник має право здійсніті попередня оплату Послуг, визначених Планом лікування. Стоимость Послуг, сплачений замовником як попередня оплата, чи не может буті переглянутися Виконавцю у разі Зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючіх на день оплати.

6.7. На ОКРЕМІ види Послуг, Які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальніх конструкцій для замовника у третіх осіб ТОЩО), Замовник обов'язково вноситися передоплата у размере до 70% від вартості таких витрат. Сума передоплат та рядків ее Внесення зазначається в плане лікування та / або в Рахунку, Який заздалегідь надається Замовнику.

6.8. Послуги за безготівковім розрахунком Надаються только за умови 100% попередньої оплати.

6.9. Если сума вартості всех складових Надання за попередня оплата Послуг перевіщує внесення Замовник суму попередньої оплати, то різніцю Замовник повинен погасіті НЕ пізніше дня Закінчення Надання послуг.

6.10. У випадка Виникнення розбіжностей в сторону Збільшення между орієнтовною вартістю Послуги (части Послуги) та сумою виставленна Замовнику Рахунку в конкретнішими відвідування, Замовник зобов'язаний оплатіті рахунок НЕ пізніше следующего дня после Надання послуг (части Послуг). У такому випадка Замовник обов'язково підпісує Акт Надання послуг з переліком Надання послуг та зазначеним розміру заборгованості замовника за Послуги.

6.11. У разі недостатності у замовника копійчаних коштів для оплати отриманий Послуг заборгованість замовника перед виконавцями может буті оформлена додаткова Угода про оплату Послуг з розстрочкою платежів.

6.12. Лікування за страховкою надається за умови попередня укладання Виконавцю відповідного Договору зі страховою компанією и підтвердженням страховою компанією покриття послуг Виконавця.

6.13. Замовнику может надаватіся знижка на ВАРТІСТЬ Послуги, розмір якої візначається в порядку, встановленому Виконавцю.

6.14. Если в процесі Надання послуг вінікає потреба в їх корігуванні (наданні Додатковий послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригування піддається и Остаточна ВАРТІСТЬ Послуг за Договором. Такі Зміни Сторони узгоджують до моменту Надання Додатковий або зміненіх Послуг. Замовник має право відмовітіся від коригування Послуг та продовжуваті отрімуваті Послуги согласно узгодженням Плану лікування. Если така відмова унеможлівлює продовження Надання послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку пріпініті дію цього Договору, а Замовник зобов'язаний оплатіті ВАРТІСТЬ Фактично отриманий Послуг. Если Замовник НЕ заперечує проти Зміни або ДОПОВНЕННЯ Плану лікування, то Надання послуг продовжується відповідно до Нових умов та з підпісанням нового або додатково Плану лікування.

6.15. У випадка неможлівості Надання послуг (части Послуг) через нез'явлення замовника на прийом до лікаря або на іншу медичний процедуру, відмові замовника від Подальшого Отримання Послуг, Порушення Замовник умів цього Договору та (або) Правил, Виконавець Повертає Замовнику сплаченого ним суму передоплат з Вирахування Фактично здійсненіх витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для замовника лікувальніх конструкцій в течение трех робочих днів з моменту Звернення Замовник Із відповідною заявив.

6.16. Замовник НЕ має права відмовітісь від оплати погодження та Фактично Надання послуг.

6.17. В усіх випадка, коли ВАРТІСТЬ Надання Замовнику Послуг прямо не определена Планом лікування, в тому чіслі коли Послуги, візначені в плане лікування, надані не в повну обсязі, ВАРТІСТЬ таких Послуг (части Послуг) візначається відповідно до діючіх тарифів Виконавця.

6.18. Загальна ВАРТІСТЬ Послуг за ЦІМ Договором візначається Сумарний вартістю всех Надання Замовнику Послуг.

6.19. Умови цього розділу относительно оплати Послуг НЕ пошірюється на випадки Надання Замовнику медичних послуг, Які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншімі третімі особами. Будь-які медичні послуги за ЦІМ Договором могут буті Сплачені третьою особою на підставі окремий договору между третьою особою та виконавцями.


7. ПОРЯДОК приймання ПОСЛУГ


7.1. Приймання-передача Надання послуг здійснюється в усній форме чи на вимоги однієї зі СТОРІН Шляхом оформлення Акту Надання послуг (далі - Акт), Який складається Виконавцю в двох прімірніках та надається Замовнику для Підписання.

7.2. Замовник зобов'язаний підпісаті обидвоє прімірніка Акту або надаті письмовий мотівовану відмову від его Підписання.

7.3. У разі если Замовник НЕ Надав письмовий мотівовану відмову від Підписання Акту Послуга вважається належно чином Надання Виконавцю та належно чином прийнятя Замовник.

7.4. За наявності пісьмової мотівованої відмові від Підписання Акту Виконавець течение 10 (десяти) календарних днів Розглядає таку відмову та в пісьмовій форме сообщает Замовник про результати РОЗГЛЯДУ.

7.5. Если Замовнику Надано декілька Послуг, Виконавець має право Скласти один Акт, в якому Зазначити весь ПЕРЕЛІК Надання послуг.


8. ПРАВА СТОРІН


8.1. Замовник має право:
8.1.1. Прієднатіся до цього Договору на запропонованіх Виконавцю условиях.
8.1.2. До моменту замовлення Послуг отріматі повну інформацію про медичні послуги, Які Надаються Виконавцю.
8.1.3. Узгодіті з виконавцями орієнтовану ВАРТІСТЬ Послуг Шляхом Підписання Плану лікування.
8.1.4. Отріматі Послуги належної якості.
8.1.5. Отрімуваті достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому чіслі ознайомлюватісь з відповіднімі медичними документами, что стосують его здоров'я, Які зберігаються у Виконавця.
8.1.6. Отрімуваті достовірну та повну інформацію про протипокази, Можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров'я), прогноз можливий розвитку захворювання при наданні Послуг.
8.1.7. Вібрато метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, если лікарем визначили кілька варіантів плану лікування, Попередньо ознайомитись Із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризики, перевага й недолікамі різніх планів лікування, можливий ускладненнямі.
8.1.8. Вимагати заміні лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця других лікарів відповідної кваліфікації).
8.1.9. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Замовник вправі на свой вибір:
(А) погодитись з новим / Додатковий Планом лікування та узгодіті его ВАРТІСТЬ;
(Б) відмовітіся від запропонованіх змін та продовжіті лікування на узгодженням Ранее условиях;
(В) розірваті Договір та провести розрахунки за Фактично надані Послуги.
8.1.10. На Таємницю про стан свого здоров'я, факт Звернення за медичною помощью, діагноз, а такоже про Відомості, одержані при его медичному обстеженні.
8.1.11. Звернута до Виконавця з пропозіціямі, заявив, відгукамі ТОЩО относительно Надання послуг.
8.1.12. Відмовітісь від Отримання Послуги (части Послуги) в будь-який момент Дії Договору, Попередньо Сплата всі Фактично надані на момент відмові Послуги.

8.2. Виконавець має право:
8.2.1. Вносіті Зміни до цього Договору, а такоже до Переліку Послуг, змінюваті Ціну кожної Послуги.
8.2.2. Проводити Акції, надаваті знижки та додаткові пільги на Послуги.
8.2.3. Отрімуваті оплату за надані Послуги в порядку, передбачення ЦІМ Договором.
8.2.4. Обробляті персональні дані та іншу інформацію про замовника відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
8.2.5. У разі необхідності, за попереднім погодження з замовником, вносіті Зміни до Плану лікування.
8.2.6. Самостійно візначаті и прізначаті медичний ПРАЦІВНИКІВ, Які надаватімуть Послуги Замовнику.
8.2.7. У разі Виникнення невідкладніх станів, непередбачуваніх СИТУАЦІЙ чи ускладнень во время проведения медичний втручань - самостійно візначаті ОБСЯГИ всех необхідніх та можливіть ЗАХОДІВ з їх Усунення.
8.2.8. Надаті неповну інформацію про стан здоров'я замовника, обмежіті можлівість его Ознайомлення з окремим медичними документами у разі, если інформація про хворобу Замовник может погіршіті стан его здоров'я або зашкодіті процесса лікування.
8.2.9. Здійснювати аудіозапіс телефонних розмов з Замовник.
8.2.10. Вести фото та / або відео фіксацію процесса Надання послуг та в подалі використовуват знеособлені результати такой фіксації в рекламних, маркетингових, Навчальних та других цілях, что НЕ суперечать законодавству України.
8.2.11. Перенести Візит у випадка непередбаченої відсутності лікаря або за возможности прізначіті Іншого лікаря для проведення лікування за Згідно Замовник.
8.2.12. У разі запізнення Замовник в односторонньому порядку Изменить рядків Надання послуг або Відмінити Надання таких Послуг.
8.2.13. Скеровуваті Замовник до других профільніх медичний спеціалістів, в тому чіслі до Іншого закладу охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та Вибори оптимального плану лікування.
8.2.14. Чи не почінаті (або прізупініті) Надання послуг у випадка:
(А) відмові замовника від Підписання інформованіх згод, Заповнення анамнезу (анкети здоров'я);
(Б) при вінікненні заборгованості у замовника з оплати Послуг (до моменту полного Погашення такой заборгованості);
(В) Виявлення у замовника во время обстеження захворювання (патології), лікування которого Неможливо в Закладі через ЛІЦЕНЗІЙНІ обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові замовника від лікування такой патології, если це унеможлівлює Надання послуг за Планом лікування;
(Г) перебування Замовник у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в ІНШОМУ хвороблівому стані, что перешкоджає Надання якісніх Послуг;
(Д) непрібуття Замовник у Встановлені дату та годину для Отримання відповідніх Послуг.
8.2.15. Відмовіті в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, что така відмова НЕ загрожуватіме життю Замовник) в Наступний випадка:
(А) Надання Замовнику неповна та / або недостовірніх Даних про свою особу та / або стан свого здоров'я;
(Б) наявність медичного протипокази до проходження лікування методами, Які були візначені Сторонами;
(В) відмові замовника пройти необхідні для проведення Подальшого лікування обстеження;
(Г) у разі если Замовник наполягає на вікорістанні лікарськіх ЗАСОБІВ чи застосуванні методів діагностики та лікування, что НЕ дозволені до! Застосування на территории України;
(Д) недотрімання Замовник Встановлення лікуючім лікарем пріпісів або графіку лікування;
(Е) Порушення Замовник Правил перебування та обслуговування Замовніків в Закладі.


9. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


9.1. Замовник зобов'язаний:
9.1.1. До укладання Договору ознайомітіся з тарифами Виконавця, Правилами.
9.1.2. Вчасно прибут до Закладу в дату та годину Надання послуг.
9.1.3. Завчасно повідомляті Заклад про об'єктивну неможлівість з'явитися на прийом чи на процедури.
9.1.4. Во время перебування на территории Закладу неухильного Дотримуватись Правил Виконавця.
9.1.5. До качана Надання послуг повідоміті лікуючому лікарю весь ПЕРЕЛІК лікарськіх ЗАСОБІВ, Які застосовує Замовник, а такоже про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи спеціфічні Реакції на лікарські засоби и продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров'я.
9.1.6. Точно и своєчасно Виконувати Усні чи Письмові Приписами и рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватись Плану лікування, своєчасно з'являтися на прізначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні оглянувши.
9.1.7. Надаваті орігіналі чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров'я, Які необхідні Закладу для Надання послуг.
9.1.8. Повідомляті лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, з'явилася або знікнення сімптомів та іншу інформацію про Зміни стану свого здоров'я в течение рядок лікування.
9.1.9. Прійматі надані Послуги належної якості та підпісуваті Акти.
9.1.10. Оплачуваті ВАРТІСТЬ Послуг в порядку та на условиях, визначених ЦІМ Договором.
9.1.11. Сплатити ВАРТІСТЬ непогодженіх Додатковий Послуг, Які Було Надано Виконавцю з метою унікнення негативних НАСЛІДКІВ для життя або здоров'я замовника.
9.1.12. Підпісуваті інформовані Згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця.
9.1.13. Дотримуватись правил ЕКСПЛУАТАЦІЇ Встановлення лікувальніх конструкцій, у випадка їх поломки (НЕ залежних від причин цього), Виникнення ускладнень - у рядків до 24 годин, а за возможности - Негайно сповістіті про це Виконавця.

9.2. Виконавець зобов'язаний:
9.2.1. Провести в узгодженням Із замовником годину первинний огляд Замовник для встановлення попередня діагнозу, ОБСЯГИ необхідного лікування, розрахунку вартості лікування и проінформуваті Замовник про результати.
9.2.2. За необхідності додатково методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливости для цього - проінформуваті Замовник и скеруваті его для проходження обстеження до Іншого закладу охорони здоров'я або профільного медичного спеціаліста.
9.2.3. Надаті Послуги належної якості відповідно до поставленого залишкового діагнозу, Плану лікування и розрахунку вартості, узгодженням Сторонами.
9.2.4. Забезпечити Надання Замовнікові всех необхідніх Послуг, передбачення Договором та узгодженням Планом лікування.
9.2.5. Создать належні и Безпечні умови перебування Замовник у Закладі.
9.2.6. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичний показань.
9.2.7. Інформуваті Замовник про обставинні, что могут вінікнуті та привести до Збільшення ОБСЯГИ Надання послуг, про Можливі ризики та ускладнення, что могут вінікнуті в ході Надання послуг.
9.2.8. При змінах в процесі лікування узгодіті з Замовник додатковий або новий План лікування та его орієнтовну ВАРТІСТЬ.
9.2.9. Надаті Замовнику лікарські призначення та рекомендації после Надання послуг.
9.2.10. На вимогу замовника надаваті інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок Надання послуг.
9.2.11. После Закінчення лікування надаті на вимоги замовника виписку з медичної карти, копії результатів обстеження, довідки, цифрові носії за домовленістю ТОЩО.
9.2.12. Дотримуватись абсолютної конфіденційності информации про стан здоров'я, результати медичний обстеження та оглядів Замовник.
9.2.13. Використовуват лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для использование в України.
9.2.14. Вести та зберігаті медичний документацію и звітність відповідно до вимог законодавства України.


10. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ


10.1. Послуги Надаються медичними працівнікамі Закладу, Які ма ють необхідну спеціальну освіту и відповідають Єдиним кваліфікаційним вимоги відповідно до законодавства України. Певні види Послуг могут надаватіся різнімі медичними спеціалістами Виконавця.

10.2. Послуги Надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та / або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

10.3. Якість Надання послуг винна ВІДПОВІДАТИ Вимоги законодавства України.

10.4. Послуги повінні буті безпечного для здоров'я замовника.

10.5. Контроль якості Надання медичної допомоги здійснюється у випадка, в порядку та в строки, что передбачені законодавством України.


11. Персональні дані замовника


11.1. На виконання Закону України "Про захист персональних даних" Виконавець сообщает Замовник Про здійснення ОБРОБКИ его персональних даних під час Виконання даного Договору.

11.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.

11.3. Персональні дані збіраються з метою охорони здоров'я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення Піклування чи лікування або Надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних").

11.4. Склад та зміст персональних даних, что обробляються Виконавцю:
11.4.1. ЗАГАЛЬНІ дані (в тому числі, но НЕ Виключно: прізвище, ім'я, по батькові, стати, дата та місце народження, адреси реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв'язку);
11.4.2. СПЕЦІАЛЬНІ дані, что стосують стану здоров'я особи (в тому числі, но НЕ Виключно: факт Звернення за медичною помощью, медична інформація про особу, что містіть НЕ лишь Свідчення про стан здоров'я, а й про Історію хвороби, запропоновані дослідження и лікувальні заходи, прогноз можливий розвитку захворювання, наявність ризики для життя и здоров'я, Відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані ТОЩО).

11.5. Персональні дані Замовніків зберігаються у форме картотек та / або локальних Електрон баз Даних.

11.6. Виконавець зобов'язується Забезпечити конфіденційність та безпека персональних даних замовника во время їх ОБРОБКИ.

11.7. Виконавець может передаваті персональні дані Замовніків Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органам прокуратури, правоохороних та судів органам, органам опікі та піклування, МСЕК, Фонду СОЦІАЛЬНОГО страхування ТОЩО Виключно в обсязі, что є необхіднім для реализации ними своих повноважень.

11.8. Адвокати ма ють право доступу до персональних даних лишь тих Замовніків, Які є їхнімі клієнтами, та Виключно у випадка Надання цімі клієнтами Згоди на таку передачу. Іншім особам персональні передаються лишь за Згідно Замовник або его законного представника (батька, опікун або піклувальнік). Для наукових та статистичних цілей могут передаватіся знеособлені персональні дані, что НЕ дозволяють ідентіфікуваті особу.

11.9. Замовник надає згоду на использование Виконавцю Надання ним контактних Даних з метою інформування замовника, Здійснення зв'язку Із замовником; для надіслання Повідомлень медичного, інформаційного та / або рекламного характеру; надсілання Повідомлень, текст якіх может містіті персональну та конфіденційну інформацію про замовника. За письмовий заявив Замовник Контактні дані последнего віключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних Повідомлень.


12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


12.1. Конфіденційною за ЦІМ Договором візнається інформація про факт Звернення Замовник за медичною помощью, встановлений діагноз, ПЕРЕЛІК Надання послуг, а такоже Інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією с ограниченной доступом).

12.2. Виконавець бере на себе зобов'язання относительно Дотримання конфіденційності информации, отріманої во время Виконання даного Договору.

12.3. Виконавець декларує, что зобов'язання относительно конфіденційності, передбачені ЦІМ Розділом, ма ють безстроковій характер и зберігають свою Чинність после Закінчення рядок Дії цього Договору.


13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1. За невиконання або неналежне Виконання своих зобов'язань Сторони несуть відповідальність согласно з діючім законодавством України та ЦІМ Договором.

13.2. Замовник відповідає за достовірність наданої информации относительно свого здоров'я, Виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату Надання послуг.

13.3. Виконавець відповідає за якість Надання послуг.

13.4. У разі простроченої оплати Надання послуг Виконавець має право Вимагати від замовника Сплата пені у размере подвійної облікової ставки національного банку України від суми фактічної заборгованості за кожен день простроченого, а за прострочені понад 30 (тридцять) днів - додатково Вимагати від замовника Сплата штрафу в размере суми заборгованості.

13.5. Чи не є Показники неналежної якості Надання Виконавцю Послуг:
13.5.1. ускладнення та інші побічні ефектів втручання, что вініклі внаслідок біологічних особливо організму Замовник та ймовірність якіх наявні знання и технології НЕ могут Повністю віключіті, если Послуги надані з Дотримання всех необхідніх Дій и умів, что пред'являються до послуг даного виду;
13.5.2. можливий дискомфорт, что вікліканій спеціфікою медичний методик и є наслідком Реакції організму на фізичний, хімічний Вплив препаратів, Які проходять в течение розумного рядок и про Які Замовник БУВ заздалегідь повідомленій лікуючім лікарем;
13.5.3. ускладнення, что наступили после Надання послуг у випадка грубого недотрімання (Порушення) Замовник рекомендацій, НАДАННЯ лікуючім лікарем.

13.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат Надання послуг та за шкоду, заподіяну здоров'ю Замовник, у випадка:
13.6.1. невиконання замовником призначення та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;
13.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Замовник на заплановані Прийоми чи контрольні медичні оглянувши;
13.6.3. відмові замовника від продовження лікування та / або дострокового Розірвання Договору;
13.6.4. неповідомлення, невчасне ПОВІДОМЛЕННЯ Замовник суттєвої информации про стан свого здоров'я (анамнез), наявні шкідливі звички чи ПОВІДОМЛЕННЯ завідомо неправдивих відомостей;
13.6.5. Отримання медичної допомоги в других закладах охорони здоров'я або в других медичний спеціалістів;
13.6.6. несвоєчасного ПОВІДОМЛЕННЯ Замовник лікаря про ускладнення, что вініклі во время Дії Договору;
13.6.7. использование лікарськіх ЗАСОБІВ та медичний виробів неналежної якості або таких, что НЕ прізначені лікарями Виконавця;
13.6.8. Виникнення алергії або непрійняття медичний препаратів або матеріалів, дозволених до! застосування;
13.6.9. розвитку захворювань чи патологій, Які НЕ пов'язані з надання послуг за ЦІМ Договором.
13.6.10. виправлення робіт, проведених Виконавцю, третімі особами без Узгодження з виконавцями.

13.7. Замовник повідомленій про ті, что сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування НЕ могут гарантуваті Отримання точного и позитивного ефект. Замовник усвідомлює, что в силу обмеженості можливий сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремий захворювань, індівідуальності та унікальності організму шкірного замовника запропоновані виконавцями Послуги могут НЕ принести очікуваного результату або даже спричинитися погіршення здоров'я замовника, Виникнення атипових реакцій та ускладнень, Які НЕ враховані у галузевих медичний стандартах (протоколах) та не опісані в спеціальній літературі.


14. обставинних НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


14.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне Виконання зобов'язань за ЦІМ Договором у разі Виникнення обставинних непереборної сили, Які НЕ існувалі во время укладання Договору та вініклі поза волею сторон (аварія, катастрофа, стіхійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові Дії , Громадські заворушення, страйк, терорістічні Дії або акти, антітерорістічні операции, пожежі, удари блискавки, вибухи, Відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або Іншого медичного персоналу Виконавця ТОЩО).

14.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне Виконання зобов'язань за ЦІМ Договором у разі Виникнення обставинних непереборної сили, Які НЕ існувалі во время Укладення Договору та вініклі поза волею сторон (аварія, катастрофа, стіхійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові Дії , Громадські заворушення, страйк, терорістічні Дії або акти, антітерорістічні операции, пожежі, удари блискавки, вибухи).

14.3. Сторона, что НЕ может Виконувати зобов'язання за ЦІМ Договором унаслідок Дії обставинні непереборної сили, повинна за возможности Негайно, вже не проти пізніше чем в течение 3 (трьох) календарних днів з моменту Виникнення таких обставинні, повідоміті про це іншу Сторону.


15. ПОРЯДОК Вирішення СПОРІВ


15.1. У випадка Виникнення СПОРІВ або розбіжностей Сторони зобов'язуються вірішуваті їх Шляхом взаємніх переговорів та консультацій.

15.2. У разі недосягнення Сторонами Згоди спори (розбіжності) вірішуються у судновому порядку відповідно до законодавства України.

16. Внесення ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

16.1. Зміни до цього Договору вносяться виконавцями в односторонньому порядку та опрілюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця - на рецепції та / або в куточку (папці) споживача. У разі Виявлення розбіжностей между умів цього Договору, оприлюднення на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця, ПРІОРИТЕТ має примірник на паперових носіях.

16.2. У випадка Внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі Зміни цен на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідоміті про це Замовніків за 30 днів до передбачуваної дати Впровадження змін та / або Введення Нових цен Шляхом размещения оголошення на веб-сайті та на рецепції в пріміщенні Закладу. Оголошення для включення Нових цен такоже винне буті розміщене в Закладі в течение 2-х місяців з качана їх введення.

16.3. У разі Незгода Замовник зі змінамі, внесеними до Договору, такий Замовник зобов'язаний розірваті Договір у Тижневий рядків з моменту, коли ВІН дізнався чи МІГ дізнатіся про Зміни. Продовження Користування послуги свідчіть про згоду замовника з внесеними до Договору змінамі.


17. СТРОК Дії ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ


17.1. Цей Договір набірає ЧИННОСТІ з дати Укладення та Діє безстроково, до его припиненням будь-Якою зі сторон в порядку, встановленому Договором.

17.2. Всі рядки Надання послуг в течение Виконання Плану лікування є примерно та могут змінюватіся в залежності від стану здоров'я замовника та других об'єктивних або суб'єктивних обставинні.

17.3. Дія цього Договору пріпіняється в Наступний випадка:
17.3.1. За взаємною Згідно сторон, в т.ч. Шляхом Укладення Додаткової догоди про припиненням Договору.
17.3.2. За ініціатівою Замовник Шляхом Подання Виконавцю пісьмової заяви НЕ пізніше чем за 10 днів до передбачуваності дня Розірвання Договору. Договір вважається розірванім з дати, что зазначилися в заяві.
17.3.3. За ініціатівою Виконавця у випадка Порушення Замовник умів Договору та (або) Правил, за умови Здійснення всех необхідніх Дій, что запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Замовник у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмовий інформує замовника про причини відмові від Договору та дату, з якої Договір вважатіметься розірванім. За відсутністю зв'язку з замовниками ПОВІДОМЛЕННЯ про Розірвання Договору надсілається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірванім з дати, что зазначилися в Повідомленні Виконавця.

17.4. Сторони беззастережно Погоджують під реквізітамі Замовник вважаті інформацію, зазначеним ним при заповненні відповідніх анкет Виконавця, Які містять персональні дані замовника, або оформленні Плану лікування та медичної карти.

17.5. Замовник розуміє и погоджується з тим, что вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носити лишь інформаційно-рекомендаційній характер та не может трактуватіся як медична інформація та як вказівка до ее застосуванні по відношенню до особи замовника.

17.6. Правила перебування та обслуговування Замовніків в Закладі та діючі тарифи на медичні послуги затверджуються Виконавцю и розміщуються на веб-сайті, а такоже в куточку (папці) споживача в Закладі та Надаються для Ознайомлення на Першу Вимоги замовника.

17.7. На всех документах, что пов'язані з Укладення та Виконання цього Договору, Які передбачають Підписання їх Замовнику, поряд з підпісом Замовник обов'язково власноруч Зазначає свои прізвище та ініціали.